За Општината

176,95 km2

Територија

3.361

Население/жители

14

Населени места

9 члена

Совет