Документација за стратегиска оцена на влианието врз животната средина за урбанистички план за село ТАОР