СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на Општината. За разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии, а составот и начинот на изборот на членовите на комисиите се уредуваат со Статутот и нивниот состав соодведствува на пропорцијоналната застапеност на политичките партии во Советот.

Советот го сочинуваат претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.
Изборот на членовите на Советот се уредува со Закон. Бројот на членовите на Советот се утврдува во зависност од бројот на жителите во Општината и не може да биде помал од 9 (девет) члена ниту поголем од 33 (триесет и три ) члена.
Советот на Општина Зелениково го сочинуваат 9 (девет) членови на Советот во согласност со бројот на жителите во Општината.
Членовите на Советот се избираат за време од четири години.Членовите на Советот ги претставуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по свое уверување. Членот на Советот не може да биде отповикан. Советот избира председател од редот на членовите на Советот со мандат од четири години.

Претседателот на Советот ги има следните обврски: Ги свикува и раководи со Седниците на Советот, се грижи за организацијата и работата на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од три дена од денот на нивното донесување ги доставува на градоначалникот заради објавување.

Состав:

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Злате Димовски

Dimovskizlate29@gmail.com

Наде Грнчаревска

 

Тони Димовски

toni-dimovski@hotmail.com

 

Живко Маневски

zive987@gmail.com

Љупчо Трајковски

ljupcetrajkovski@gmail.com

Сања Милевска

sanja.milevska95@gmail.com

Томе Неделковски

nedelkovskit@gmail.com

Буран Алиевски

buranaliu123@hotmail.com

Жаклина Николовска

zaklinanikolovska2018@yahoo.com