Советот на Општина Зелениково ќе ја одржи 44-та седница на 22.12.2023 година (петок) со почеток во 11:30 часот со следниот дневен ред:
 
1.    Донесување на Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Зелениково за 2024 година

2.    Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Зелениково за 2024 година

3.    Донесување на Одлука за усвојување на благајнички максимум

4.    Донесување на Одлука за усвојување на буџетски календар

5.    Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2024 година

6.    Одлука за доделување на еднократна парична помош за новороденче за 2024 година

 
Седницата ќе се одржи во Салата за состаноци на Општина Зелениково.
Советот на Општина Зелениково ќе ја одржи 43-та седница на 18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот со следниот дневен ред:
 
1.    Годишна програма за работа на Локалниот младински совет на Општина Зелемиково за 2024 година

 

2.    Локална Стратегија за млади на Општина Зелениково 2024-2028 година

3.    Програма за социјална заштита на Општина Зелениково за 2024 година

4.    Програма за култура и културни активности за 2024 година

5.    Програма за млади и спорт за 2024/2025 година

6.    Програма за зимско одржување на локални улици и патишта на територијата на Општина Зелениково за 2024/2025 година

7.    Согласност за аплицирање на проект Зајакнување на општинските совети финансиран од УНДП

 
Седницата ќе се одржи во Салата за состаноци на Општина Зелениково.
Советот на Општина Зелениково ќе ја одржи 42-та седница на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 11:30 часот со следниот дневен ред:
 

1.    Усвојување на Записник број 40

2.    Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Зелениково за 2024 година

3. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Зелениково за 2024 година

4.    Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти во Општина Зелениково за 2024 година

5.    Предлог – Програма за субвенционирање на Јавното Комунално Претпријатие основано од Општина Зелениково за 2024 година

6.    Барање за разгледување и усвојување на Програма за работа на ЈКП Зелениково за 2024 година и годишен план за јавни набавки за 2024 година

7.    Процена на загрозеност на територија на Општина Зелениково

8.    Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Зелениково за 2024 година

9.    Предлог – Годишна програма за заштита на животната средина во Општина Зелениково за 2024 година

10. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Зелениково во 2024 година

11. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Зелениково за 2024 година

12. Предлог – Програма за улично осветлување во Општина Зелениково за 2024 година

13. Оперативен план за еднакви можности на Општина Зелениково за 2024 година

14. Предлог – Програма за еднакви можности на Општина Зелениково за 2024 годна

15. Разгледување на Правилникот за критериуми и постака за реализација на еднократна парична помош на физички лица
 
Седницата ќе се одржи во Салата за состаноци на Општина Зелениково.
Советот на Општина Зелениково ќе ја одржи 38-та седница на 24.10.2023 година (вторник) со почеток во 12:00 часот со следниот дневен ред:
 
1.    Усвојување на Квартални финансиски извештаи за трет квартал од 2023

2.    Програма за измена и дополна на Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти во Општина Зелениково за 2023 година

3.    Разгледување на поднесени барања од граѓани

 

Седницата ќе се одржи во Салата за состаноци на Општина Зелениково.

Советот на Општина Зелениково ќе ја одржи 37-та седница на 22.09.2023 година (петок) со почеток во 12:00 часот со следниот дневен ред:

1.    Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на ЈДГ Зеленика

2.    Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Зелениково за 2023 година

3.    Предлог – Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Зелениково

4.    Согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на Општина Зелениково

5.    Предлог – Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈКП Зелениково за 2023 година

6.    Предлог – Измена и дополнување на Програмата за урбана опрема за 2023 година

7.    Разгледување на поднесени барања од граѓани


Седницата ќе се одржи во Салата за состаноци на Општина Зелениково.