1.     Комисија за Статут и прописи:

        Жаклина Николовска – претседател

        Злате Димовски

        Живко Маневски

        Сања Милевска

        Тони Димовски

 

2.     Комисија за финансии и буџет, и вршење надзор врз материјално – финансиско работење:

        Тони Димовски – Претседател

        Томе Неделковски

        Злате Димовски

        Љупче Трајковски

        Жаклина Николовска

 

3.     Комисија за јавни и комунални дејности, урбанизам и заштита на животна средина:

        Злате Димовски

        Љупче Трајковски

        Тони Димовски

        Томе Неделковски

        Живко Маневски – Претседател

 

4.     Комисија за општествени дејности и соработка со Невладини организации:

        Нада Грнчаревска

        Живко Маневски

        Томе Неделковски

        Тони Димовски

        Жаклина Николовска

 

5.     Комисија за еднакви можности на жените и мажите:

        Жаклина Николовска – Претседател

        Нада Грнчаревска

        Сања Милевска

        Томе Неделковски

        Буран Алиевски

 

6.     Комисија за односи меѓу заедниците:

        Тони Димовски

        Буран Алиевски

        Злате Димовски

        Љупче Трајковски

        Живко Маневски

 

7.     Комисија за мандатни прашања, избор и именувања:

        Живко Маневски

        Тони Димовски

        Злате Димовски

        Томе Неделковски

        Љупче Трајковски

 

8.     Комисија за именување улици, плоштади, и други инфраструктурни објекти во Општина Зелениково:

        Живко Маневски

        Тони Димовски

        Жаклина Николовска

        Сања Милевска

        Љупче Трајковски

 

9.     Комисија за празници и манифестации, и доделување општински признанија и награди:

        Сања Милевска – Претседател

        Тони Димовски

        Живко Маневски

        Жаклина Николовска

        Нада Грнчаревска

 

10.  Комисија за месна самоуправа:

        Живко Маневски

        Злате Димовски

        Буран Алиевски

        Сања Милевска

        Тони Димовски

 

11. Комисија за заштита на човековата средина:

        Жаклина Николовска

        Сања Милевска

        Тони Димовски

        Томе Неделковски

        Живко Маневски

 

12. Комисија за здравство и унапредување на правата на пациентите:

        Жаклина Николовска

        Нада Грнчаревска

        Сања Милевска

        Томе Неделковски

        Живко Маневски

 

13. Комисија за млади и спорт и рекреација:

        Злате Димовски

        Тони Димовски

        Буран Алиевски

        Томе Неделковски

        Живко Маневски