Информации од јавен карактер

Општина Зелениково согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Елизабета Костова Бочварова
ул.1 бр.2 1053 Зелениково
elizabeta70@yahoo.ca, тел. +389(2) 2717-238

Листа на информации од јавен карактер